شرح وظایف حراست

شرح وظایف

 • پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
 • برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور اداری
 • انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
 • هماهنگی با حراست استانداری
 • همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان
 • جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
 • بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال، انتقال، ماموریت و متقاضیان سلاح
 • اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
 • تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
 • انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
 • سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق
 • شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
 • تشکیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها