تماس با ما

آذربایجان غربی، خیابان شریعتی, فرمانداری شهرستان شاهین دژ

تلفن:46322060 -044 

دورنگار:46322040 -044