فرمانداری شهرستان شاهین دژ

آذربایجان غربی, شاهین دژ, خیابان شریعتی, فرمانداری شهرستان شاهین دژ

تلفن: 46322060-044 

دورنگار: 46322040-044

پست الکترونیکی: info@shahindezh-ag.ir