برای فعال شدن تعاونی های راکد استان کمک می کنیم / تشکل های صنفی برای توسعه استان فعالتر شوند

🔹استاندار آذربایجان غربی گفت: تقویت فعالیت های تیمی و استفاده از ظرفیت ها و تحرک بخشی در بخش تعاون استان می تواند آذربایجان غربی را در استفاده از توانمندی ها و مزیت های تعاونی ها کمک کند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون استان با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش تعاون در فعالیت های تجاری و اقتصادی و ظرفیت های این بخش در ایجاد فرصت های اشتغال در کشور، گفت: با وجود این ظرفیت بسیار مهم در حوزه تولید، بخش تعاون هنوز نتوانسته است نقش اصلی خود را در توسعه ایفا کند و در آذربایجان غربی ضروری است تشکل های صنفی، اقتصادی و تجاری فعالتر شده و در توسعه استان نقش موثری ایفا کنند.

استاندار آذربایجان غربی توجه به آموزش و آشنایی بیشتر اعضای تعاونی ها با ساختار فعالیت تعاونی ها را در کاهش مسائل و مشکلات این حوزه بسیار مهم دانست و اظهار داشت: تقویت فعالیت های تیمی و استفاده از ظرفیت ها و تحرک بخشی در بخش تعاون استان می تواند آذربایجان غربی را در استفاده از توانمندی ها و مزیت های تعاونی ها کمک کند.

وی ضرورت فعال شدن پارلمان ها و تشکل های صنفی در حوزه تجارت و اقتصاد در استان را یادآور شد و ادامه داد: استانداری آذربایجان غربی آماده است تا برای فعالتر شدن این تشکل ها کمک کند.

معتمدیان با تاکید بر فعال شدن تعاونی های راکد در استان و بازگشت آنها به چرخه تولید ادامه داد: توجه ویژه ای به فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال در استان داریم و در بازدیدهای میدانی از واحدها، مسائل و مشکلات آنها بررسی می شود و برای فعال کردن تعاونی های راکد نیز آمادگی داریم.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه وجود یک نقشه راه در مسیر سرمایه گذاری در استان خالی است ادامه داد: برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران در آذربایجان غربی نیاز است اولویت ها و مزیت های استان در حوزه سرمایه گذاری احصاء و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد