جلسه کارگروه ساخت وسازهای غیرمجاز در شاهین دژبرگزارشد

اولین جلسه کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیرمجازبه ریاست"دکترحسین زاده"فرماندار شاهین دژو باحضور اعضا در فرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی:اولین جلسه کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیرمجازبه ریاست"دکترحسین زاده"فرماندار شاهین دژو باحضور اعضا در فرمانداری برگزارشد.
فرماندارشاهین دژ دراین جلسه  با تاکید براقدامات عملی دستگاههای مسئول با ساخت وساز های غیرمجاز،خواستار برنامه ریزی جهت مقابله جدی با حرکت رو به رشد ساخت وساز غیرمجاز شدند.
وی به تبعات اجتماعی و فرهنگی و زیانهای حاصل ازاین قانون‌شکنی اشاره کرد وگفت : جهت جلوگیری ازفعالیت سودجویان ومقابله با قانون شکنان، همه دستگاهها بایدبر اساس شرح وظایف وتکالیف تعیین شده عمل کنند واجازه ندهند کار به صدور حکم وتخریب یا قلع و قمع بکشد.
فرماندار شاهین دژ همچنین بر هماهنگی کامل ادارات با مراجع قضایی وپیگیری جدی احکام صادرشده درخصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛وتشکیل پرونده تخلفات جدید در محدوده شهرها وروستاها تأکید کرد.
رحیمی دادستان شاهین دژنیزگفت: باید طبق نص صریح قانون درموردساخت وسازهای غیر مجازاقدام شودو دادستانی بعنوان مدعی‌العموم درجهت احقاق حقوق عامه هیچ عذروبهانه‌ای را قبول نمی‌کند و با متخلفان برخورد قانونی را انجام می‌دهد.