جلسه مناسب سازی ورفع موانع فضای شهری در شاهین دژ برگزار شد

جلسه مناسب سازی ورفع موانع فضای شهری در شهرستان شاهین دژ به ریاست فرمانداربرگزار شد

آذین پورفرماندار شهرستان شاهین دژ:
معلولین وسالمندان بعنوان بخشی از جامعه دارای حق وحقوقی هستند که باید همواره پیگیری وازمسئولان مطالبه شود.
رعایت ضوابط مناسب سازی فضای شهری بعنوان رویکرد مهم  بایددر برنامه مدیریت شهری گنجانده شود.
دستگاههای اجرایی وادارات شهرستان در سال جاری در اولین قدم برای مناسب سازی ورفع موانع ؛ رمپ ورودی را باید اجرایی نمایند.
بخشداران باید در فرآیند اجرای طرح ها , مناسب سازی معابر درمناطق روستایی  را به جد پیگیری نمایند.
برخی از اصول فنی , مهندسی مانند استفاده از الگوی معماری اسلامی و مناسب سازی ورفع موانع فضای شهری  در سالهای اخیر از سوی شهرداری ها مورد غفلت قرار گرفته است.