جلسه اضطراری ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در شاهین دژ برگزارشد

جلسه اضطراری ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در شاهین دژبه ریاست فرماندار برگزارشد

به گزارش پایگاه خبری دولت درشاهین دژ:"دکترمحمدعلی حسین زاده" فرماندارشاهین دژدراین جلسه باتاکیدبر؛برنامه ریزی واقدام بر اساس رویکردهای فرهنگی وآگاه دهنده در خصوص بیماری کرونا خواستارجدیت وتلاش دستگاههای عضوستاد درامرمقابله وپیشگیری از بیماری درجامعه خصوصا درمدارس ومراکز آموزشی شد.
فرماندارشاهین دژ گفت:
🔺ازظرفیت روحانیت معززومنابردرایام ماه مبارک رمضان درراستای آگاه سازی عمومی بایداستفاده کرد.
🔺عادی نگاری بیماری وعدم توجه به پروتکل های بهداشتی،درمانی وعدم استفاده ازماسک  شیوع کرونارا درجامعه تسریع خواهدکرد.
🔺از تلاشها واقدامات اثرگذارستادمقابله بابیماری کرونا بویژه کادر درمان وبهداشت  قدردانی می نمایم.
🔺ستادپیشگیری بایدازظرفیت صدا وسیما و شبکه های اجتماعی درجهت آگاه سازی مردم استفاده نماید.
🔺مردم عزیزبایدبدانندکه بیماری کرونا همچنان وجوددارد واز بین نرفته است عادی نگاری زمینه شیوع دوباره کرونا رافراهم می کند.
🔺آموزش وپرورش وشبکه بهداشت طرح واکسیناسیون دانش آموزان راباجدیت دنبال کنند.
🔺پروتکلهای بهداشتی در مدارس وکلاسهای درس بایدبدقت رعایت شود.