رئیس بنیاد مستضعفان وارد شاهین دژ شد

اهدای عرصه مالکیت 500سند در شاهین دژ با حضور سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان

به گزارش روابط عمومی :فرماندار شهرستان شاهین دژ در آیین اهدای عرصه 500فقره عرصه مالکیت املاک این شهرستان با حضورمهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشورگفت : تعین تکلیف مالکیت عرصه واحدهای تجاری خیابان امام (ره) از مطالبات مهم کسبه و مردم شریف شاهین دژاست.
آذین پورفرماندارشهرستان شاهین دژ در مراسم اهدای مالکیت عرصه 500فقره از املاک شاهین دژ   با حضور رئیس بنیاد مستضعفان درمسجد جامع شاهین دژ  گفت:تعین تکلیف مالکیت عرصه های حمام قاپان،تپه قاپان،حمام قاپان و واحدهای تجاری خیابان امام(ره) بعنوان هسته تاریخی شاهین دژعلی رغم وجود توافق نامه وشیوه نامه  از مطالبات بحق مردم شریف وشهیدپرور این شهراست.
وی همچنین در خصوص اجرای طرح گاوداری صنعتی در شاهین دژ که رئیس بنیاد درسال 94قول اجرای آنراداده بودگفت:زمین ،آب ودیگر ملزومات موردنیازاجرای طرح گاوداری صنعتی در شاهین دژ فراهم است.
نماینده عالی دولت تدبیروامید درشهرستان شاهین دژباتاکید بر تعین تکلیف سریع عرصه مالکیت واحدهای تجاری خیابان امام (ره)گفت:کسبه این واحدها اجازه بهسازی ونوسازی ملک خودرا  بدلیل نبود عرصه ندارند و بافت سنتی این مغازه ها موجبات رکود بازار شهررافراهم کرده است.