راهپیمایی روز قدس در شاهین دژ برگزار شد

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور امت روزه دار شاهین دژ برگزار شد