🇮🇷جلسه فرماندار شهرستان شاهین دژ با کارکنان فرمانداری وبخشداری های تابعه برگزارشد

فرماندارشاهین دژ: باید از ظرفیت کارشناسان فرمانداری در جهت توسعه وپیشرفت وتعالی شهرستان شاهین دژ استفاده کرد. 🔺حفظ شان ومنزلت مردم وتکریم ارباب رجوع در ادارات باید بصورت جدی دنبال شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:"دکترمحمدعلی حسین زاده" فرماندارشهرستان شاهین دژ در جلسه کاری خود با همکاران فرمانداری وبخشداری ها طی سخنانی بیان داشت: جایگاه فرمانداری ، جایگاه والا وارزشمندی است که کارکنان آن بایدبا اقتدارتوأم باتعامل وهمکاری وهم افزایی بادیگر دستگاههای اجرایی ،درحفظ وارتقاء این جایگاه بکوشند.
وی بیان داشت: تمامی کارمندان در شهرستان باید در جهت پیشبرد امورات شهرستان وتکریم ارباب رجوع وارائه خدمات مطلوب به مردم اهتمام جدی داشته باشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان شاهین دژ گفت: تکریم ارباب رجوع یک اصل مهم وبا اهمیت در حیطه کاری فرمانداری است ودراین زمینه باید فرمانداری الگویی برای دیگر دستگاههای اجرایی شهرستان باشد.
فرماندارشاهین دژبا تاکید بر حفظ شان ومنزلت مردم وتکریم ارباب رجوع  در دستگاههای اجرایی گفت:باید با اخلاق و توجه به حفظ حقوق و کرامت انسانی با مراجعان برخورد شود  که تحقق این موضوع مهم نیازمند به تعامل وهمکاری  همه کارکنان در فرمانداری،بخشداری ها ودستگاههای اجرایی است.
فرماندار شاهین دژ اظهارداشت:برای رفع کمبودها بایدهمه درکنارهم برای توسعه وتعالی شهرستان  بصورت شبانه روزی تلاش کنیم  ودراین راستا  ازپیشنهادات مؤثروسازنده همه آحاد مردم  کارکنان و کارمندان ،جوانان و نخبگان استقبال خواهیم کرد.
وی افزود:کارشناسان فرمانداری همه صاحب فکر و ایده و تجربه هستند ومی توانند درجهت موفقیت وتوسعه روز افزون شهرستان موثرومفید باشند.
فرماندار شاهین دژ  افزود:بایداز این پتانسیل مهم درجهت شناساندن ظرفیتهای بالقوه شهرستان در حوزه های مختلف به نحو مطلوب استفاده کرد .