با حضور معاونت سیاسی استانداری مدرسه 6کلاسه محمود آباد به بهره برداری رسید

با حضور معاونت سیاسی استانداری مدرسه 6کلاسه محمود آباد به بهره برداری رسید

با حضور معاونت سیاسی استانداری مدرسه 6کلاسه محمود آباد به بهره برداری رسید
بمناسبت دهه فجربا حضور معاونت سیاسی استانداری مدرسه 6کلاسه محمود آباد به بهره برداری رسید