با حضور فرماندار ورئیس دادگستری :

جلسه کارگروه پیشگیری ازوقوع جرم شاهین دژبرگزارشد

جلسه کارگروه پیشگیری ازوقوع جرم  شاهین دژبرگزارشد
جلسه کارگروه پیشگیری ازوقوع جرم بادستور کار"ساختمانها وسازه های ناایمن"باحضور فرماندار،دادستان،رئیس دادگستری،بخشداران وجمعی ازمدیران دردادگستری برگزارشد

ه گزارش روابط عمومی فرمانداری:جلسه کارگروه پیشگیری ازوقوع جرم بادستور کار"ساختمانها وسازه های ناایمن"باحضور فرماندار،دادستان،رئیس دادگستری،بخشداران وجمعی ازمدیران دردادگستری برگزارشد
"دکترحسین زاده"فرماندارشاهین دژدراین جلسه بااشاره به وقوع حوادثی چون"متروپل آبادان"درسالهای اخیر،گفت:می توان ازوقوع حوادث این چنینی درکشورباجدیت،دقت ونظارت جلوگیری کرد
وی گفت:گاهی ازدل موضوعات بی اهمیت که بصورت روزانه درجلوی دیدمااست حوادث بزرگ وناگواربیرون می آید که می شدباتدبیرو دقت ازوقوع آن جلوگیری کرد
فرماندارباتاکیدبراعمال نظارت برروندساخت سازه ها؛افزود:شهرداران،بخشداران،نظام مهندسی،بنیاد مسکن ودیگر نهادهابصورت جدی ومیدانی برایمنی سازه هانظارت کنندوتخلفات احتمالی را به دادگستری گزارش نمایند.
شاهینی رئیس دادگستری شاهین دژ نیزدراین جلسه گفت:وقوع برخی حوادث رامی توان بعنوان ترک فعل مدیران درمحاکم قضایی پیگیری کرد
وی خواستارنظارت دقیق دستگاههای مسئول برروندساخت وایمنی سازه هاشد.
رحیمی دادستان شاهین دژ نیز از آمادگی دادستانی جهت مقابله با تخلفات حوزه ساختمان وسازه هاناایمن شد