با حضور فرماندار:

جلسه کارگروه آرد ونان شاهین دژ برگزارشد

جلسه کارگروه آرد ونان شاهین دژ برگزارشد
فرماندار شاهین دژ:نظارت بر نانوایی ها باید بصورت مستمر ،جدی واثرگذار باشد .


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شاهین دژ به ریاست فرماندار شاهین دژوبا حضور اعضای کمیسیون در فرمانداری برگزار شد.
"دکتر حسین زاده"فرماندار شهرستان شاهین دژدر جلسه کارگروه آردونان باتاکید برنظارت مستمر، جدی واثرگذار بر نانوایی ها گفت: نظارت مستمر،جدی واثرگذار بر نانوایی ها باید مورد توجه قرار گیرید و اگر واحدی از نانوایی هاعملکرد مناسبی داشت مورد تشویق قرارگیردودر صورت تخلف نیزباید برخورد لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد:نظارت ،ساماندهی، تامین و توزیع آرد وافزایش کیفیت نان  ازاولویت های مهم کارگروه آردونان شهرستان است که باید با جدیت دنبال شود.
فرماندار شاهین دژ همچنین برگزاری دوره ای آموزش برای نانوایی ها را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه این نشست پیرامون مسائل و مباحث سهمیه  آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت وتوزیع آردیارنه ای بین نانواییها و ...مصوبات وتصمیماتی اتخاذ شد.