جلسه انجمن کتابخانه های عمومی برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژبرگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژبرگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور آذین پورفرماندار شهرستان شاهین دژبرگزار شد

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با دستور گزارش وضعیت کتابخانه ها وگزارش مصوبات انجمن درسال ۹۷ و همچنین برنامه ریزی سالگرد تاسیس نهادکتابخانه درهفده اسفندماه با حضور فرماندار شهرستان واعضاء برگزار گردید
 آذین پورفرماندار شهرستان شاهین دژدراین جلسه  با تاکید بر اهتمام انجمن جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: ما باید در آموزش وپرورش مشخص کنیم که هدف تربیت انسان سالم هست یا انسان موفق ؟انسان موفق انسانی که ازبعد موفقیتهای ظاهری موفق است اما انسان سالم درهمه ابعاد انسانی رشد کرده و انسانی کامل است.
فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین جلسه همچنین بر واریز سهم نیم درصدی شهرداری به حساب کتابخانه ها تاکید نمودند.
درادامه فرماندارو اعضای انجمن از محل توسعه کتابخانه ن و القلم که بزودی آماده بهره برداری خواهد شد بازدید نمودند.