با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی ,فرماندار

مصوبات سفرمعاون وزیرآموزش وپرورش به شاهین دژ

مصوبات سفرمعاون وزیرآموزش وپرورش به شاهین دژ
11مصوبه درسفرمعاون وزیرآموزش وپرورش و رئیس سازمان نوسازی وتجهیز مدارس کشوربه شاهین دژ در راستای بهسازی واصلاح فضای آ»وزشی شهرستان به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:درادامه سفررئیس سازمان نوسازی وتجهیز مدارس کشوربه شاهین دژ؛جلسه ای درتهران باحضورمعاون وزیرآموزش وپرورش،نماینده شهرستانهای شاهین دژوتکاب درمجلس شورای اسلامی،فرماندارشاهین دژ،مدیرکل نوسازی وتجهیز مدارس استان،مدیرآموزش وپرورش شاهیندژتشکیل گردیددراین جلسه مسائل و مشکلات فضاهای آموزشی شهرستان مطرح گردیدپس ازبحث وبررسی،مصوبات ذیل به تصویب رسید:
1-احداث هنرستان  فنی وحرفه ای درشهرستان شاهین دژ
2-احداث دومدرسه6کلاس درسطح شهرستان شاهین دژ
3-حذف هشت مدرسه کانکسی واحداث مدارس جدیددرروستاهای شهرستان شاهین دژ
4-تکمیل ساختمان هنرستان فنی وحرفه ای حضرت زینب کبری(س)؛کارگاه وسالن ورزشی
5-تکمیل آموزشگاه9کلاسه شهرمحمودآباد
6- افزایش سهمیه آسفالت شهرستان از1200 مترمربع به 2400 مترمربع
7-تکمیل مدارس خیرین سازدرروستاهای هاچه سو،مامالو،خاتون آبادبخش مرکزی
8-شناسایی خیرین مدرسه سازجهت احداث4 مدرسه
9-سهمیه تجهیزات شهرستانهای شاهین دژ وتکاب تامرداد ماه1401تحویل گردد .
10-تکمیل مدرسه شبانه روزی شهرکشاورز
11-حذف4مدرسه کانکسی درروستاهای بخش کشاورز