جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ برگزار شد
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ با حضورآذین پور فرماندار شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با حضور آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژبرگزار شد.

ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین جلسه با تسلیت شهادت جمعی از مرزداران غیور کشور گفت: تمام ظرفیت های موجودشهرستان باید در خدمت اجتماعی کردن بحث مبارزه با مواد مخدر باشد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ اظهار داشت:  نیروی انتظامی ودستگاههای متولی باید نقاط آسیب پذیر وآلوده  شهر را جهت کنترل ومقابله مشخص کنند.

فرماندار شهرستان شاهین دژ با تاکید برتقویت آموزش وسطح آگاهی گروه های هدف از جمله خانواده ها گفت: مسئله آموزش وآگاهی دادن به خانواده هاو گروههای هدف می تواند در بحث پیشگیری بسیار اثر گذار باشد

نماینده عالی دولت تصریح کرد: از قضاوت های سطحی ودیدگاههای غیر کارشناسی در بحث مبارزه با مواد مخدر باید جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر کنترل وجمع آوری معتادین متجاهر در ایام پایانی سال گفت: در ایام پایانی سال باید معتادین متجاهر در شهرستان کنترل وجمع آوری شوند. 

فرماندار شهرستان شاهین دژ با اشاره به تاثیر ظرفیت های دینی ومذهبی در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: باید از ظرفیت های آئینی ومذهبی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی از جمله  در بحث  پیشگیری از مواد مخدر استفاده کرد.

دراین جلسه ادارات ورزش وجوانان وشبکه بهداشت ودرمان گزارشی از اقدامات وعملکرد خود درجلسه ارائه نمودند.