با حضور فرماندار:

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولی برگزارشد

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولی برگزارشد
جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید به ریاست فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولیدصبح امروز بعد ازبازدیدمیدانی "دکتر محمدعلی حسین زاده" فرماندارشهرستان شاهین دژازواحدهای تولیدی مستقر درشهرک صنعتی باحضور اعضای کارگروه ومدیران واحدهای تولیدی در فرمانداری این شهرستان برگزارشد.
"دکتر حسین زاده" فرماندارشاهین دژبااشاره به اهمیت استفاده ازظرفیت‌هاوامکانات شهرستان درراستای تحقق شعارسال اظهارداشت:ایجادبستر مناسب کسب وکار،رفع موانع موجودوتسهیل در تولیدوایجاداشتغال ازجمله اهداف اولویت داردر شهرستان میباشد.
وی بااشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت:مشکلات واحدهای تولیدی عموما مربوط به سرمایه درگردش وعدم حمایت بانکهای عامل از آنهابودکه انشالله ازطریق ‌کارگروه پیگیری ورفع خواهدشد.
فرماندارشاهین دژدراین آیین به اهمیت حمایت از تولیدات شهرستان اشاره کردوگفت:شهرداری ها،ادارات،دهیاریها،بنیادمسکن ودیگرنهادها درصورت تولیدیک محصول بومی درشهرستان نبایست ازدیگرشهرهاخریدکنند.
دراین جلسه مصوبات لازم درجهت پیگیری وحل مشکلات واحدهای تولیدی به تصویب  کارگروه رسید.