12 فروردین، روز جمهوری اسلامی

12 فروردین، روز جمهوری اسلامی
به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم آری به هر چه غیر جمهوری اسلامی ایران نه دوازدهم فروردین عید بزرگ جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش بر همه مبارک باد.