با حضور فرماندار:

رفع موانع ساخت درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در شاهین دژ

رفع موانع ساخت درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در شاهین دژ
نشست هماهنگی وبررسی رفع موانع احداث درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شاهین دژبه ریاست فرمانداروباحضورمعاون برنامه ریزی فرمانداری،شهردار،رئیس تامین اجتماعی،عضوشورای شهربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:  نشست هماهنگی وبررسی رفع موانع احداث درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شاهین دژبه ریاست فرمانداروباحضورمعاون برنامه ریزی فرمانداری،شهردار،رئیس تامین اجتماعی،عضوشورای شهربرگزارشد.

 "دکترحسین زاده"فرماندارشاهین دژدراین جلسه باتاکیدبر پیگیری ورفع سریع موانع ساخت درمانگاه تخصصی درشاهین دژگفت:متاسفانه این شهرستان علی رغم داشتن بیش ازبیست ویک هزارنفر بیمه شده فاقدمرکزدرمانی تامین اجتماعی است وساخت این درمانگاه ازمطالبات دیرینه وبحق مردم است.
وی گفت:برهمین اساس طبق پیگیریهاوبرگزاری جلسات هماهنگی متعدد،موانع ساخت درمانگاه تامین اجتماعی احصاو برطرف شدوعملیات اجرایی طرح انشالله درشاهین دژبزودی آغازخواهدشد.
فرماندارشاهین دژ افزود:درخصوص جانمایی طرح؛اشکالاتی وجودداشت که به شهردارشاهین دژودستگاههای ذیربط دستورات لازم جهت مرتفع کردن آن صادرشد.
 رئیس تامین اجتماعی نیزدراین جلسه گفت:پیگیری مستمر،جدیت وتلاش دلسوزانه فرماندارشاهین دژبرای ساخت این طرح،انگیزه همه را به سمت تلاش مضاعف جهت ساخت درمانگاه تامین اجتماعی وگره گشایی ازاجرای  پروژه معطوف کردکه انشالله بزودی عملیات اجرایی طرح شروع خواهدشد.
شایان ذکر است شهرستان شاهین دژ بیش از 21هزارنفر بیمه شده اصلی وتبعی تامین اجتماعی داردولی متاسفانه ازخدمات لازم تابه امروزبی بهره مانده است.