به ریاست فرماندار:

جلسه هماهنگی خریدتضمینی گندم شاهین دژبرگزار شد

جلسه هماهنگی خریدتضمینی گندم شاهین دژبرگزار شد
جلسه هماهنگی خریدتضمینی گندم شاهین دژ به ریاست فرماندار برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:جلسه هماهنگی خریدتضمینی گندم شاهین دژ به ریاست فرمانداروباحضورجمعی ازمدیران درفرمانداری برگزارشد.
 "دکترحسین زاده"فرماندارشاهین دژدراین جلسه گفت:تمامی تمهیدات لازم جهت خریدتضمینی گندم ازکشاورزان پیش بینی وفراهم شود.
وی باتأکیدبرهمکاری وتعامل تمام دستگاههاونهادهای مرتبط جهت خریدگندم کشاورزان گفت:میبایست تمهیدات لازم برای برای جذب وخریدحداکثری گندم درشهرستان باایجادمشوقهای لازم پیش بینی شود.
فرماندارشاهین دژدرخصوص حمل ونقل محصولات کشاورزی اظهارداشت:نیروی انتظامی وپلیس راه در رابطه باترددکمباین ها وخودرو های حمل ونقل گندم همکاری لازم راداشته باشند.
وی دراین جلسه برضرورت تکریم کشاورزان درمراکزخریداشاره کردوگفت:درمراکز خریدضمن تکریم ارباب رجوع؛اقدامات لازم درجهت تحویل گندم کشاورزان عزیزدرکمترین زمان ممکن اقدام گردد.
دراین جلسه اعضادرخصوص وظایف واقدامات درحوزه خریدتضمینی گندم رادرحضورفرماندارتشریح نموده وازآمادگی کامل جهت جمع آوری گندم کشاورزان خبردادند