محمدعلی حسین زاده فرماندار جدید شاهین دژ :

از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل شهرستان درجهت توسعه و پیشرفت شاهین دژ استفاده خواهدشد

از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل شهرستان درجهت توسعه و پیشرفت شاهین دژ استفاده خواهدشد
فرماندارجدید شاهین دژاز تمامی ظرفیت ها و پتانسیل شهرستان درجهت توسعه و پیشرفت شاهین دژ استفاده خواهدشد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: محمدعلی حسین زاده سرپرست فرمانداری شاهین دژ در آیین تودیع ومعارفه فرمانداری با تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد امام حسین(ع) وروزپاسدار گفت: از تمامی ظرفیت ها وپتانسیل شهرستان درجهت توسعه وپیشرفت شاهین دژ استفاده خواهد شد.
وی با اعلام اینکه دشمنان نظام سعی در سیاه نمایی وناکارآمد جلوه دادن نظام وانقلاب دارد افزود:دراین راستا برای خنثی سازی توطئه دشمنان بایدبصورت  جهادی وانقلابی  درجهت خدمت به مردم  تلاش مضاعف کرد
فرماندار جدید شاهین دژ  به ظرفیت های بی بدیل شاهین دژاشاره کرد وگفت:شاهین دژ ظرفیت های بزرگی در حوزه منابع انسانی،معادن ،گردشگری وکشاورزی دارد که بایداز این پتانسیل برای توسعه شهرستان  استفاده کرد
فرماندار شاهین دژ گفت: حضوردرمیان مردم و مناطق مختلف شهری وروستایی شهرستان و پیگیری مسائل ومشکلات مردم از اصلی ترین رویکرد فرمانداری خواهدبود
وی خطاب به جوانان ونخبگان گفت: برای رشد وتعالی شهرستان مدیریت عالی شهرستان به نظرات وهمراهی نخبگان وجوانان انقلابی نیاز دارد.