با حضور فرماندار وامام جمعه:

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهین دژ برگزار شد

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان  شاهین دژ برگزار شد
جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور فرماندار وامام جمعه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور فرماندار,امام جمعه ,فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج واعضای این شورا در سالن جلسات ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد

شورای فرهنگ عمومی در هر یک از شهرها و بخش های تابعه در صورت حضور امام جمعه در آن شهر و با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی شهرستان و با  اطلاع شورای فرهنگ عمومی کشور، تشکیل می شود.