با حضور فرماندارو مدیرعامل مخابرات استان

مدیرعامل مخابرات استان با فرماندار شهرستان شاهین دژدیدار کرد

مدیرعامل مخابرات استان با فرماندار شهرستان شاهین دژدیدار کرد
مدیرعامل مخابرات استان با فرماندار شهرستان شاهین دژدیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: مدیرعامل مخابرات استان  با حضور در فرمانداری با فرماندار شهرستان شاهین دژ دیدار کرد.
"تیموری" فرماندار شاهین دژ در این جلسه با اعلام اینکه اقدامات خوبی در سال جاری در حوزه مخابرات وآی تی شهرستان انجام شده است؛ گفت:در بحث توسعه زیرساخت های مخابراتی و آی تی شهرستان ۹روستا ازنعمت اینترنت پرسرعت برخوردار شده است.
وی افزود: با توسعه دیتا وافزایش پهنای باند در قالب ۱۳سایت تا پایان سال ۲۵روستای دیگرکه عموما مورد مطالبه مردم بود، تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل مخابرات استان نیز در این جلسه از اعطای امتیاز شماره تلفن ثابت به ۱۰۰۰متقاضی در شهر شاهین دژ خبرداد.
وی گفت: تا پایان سال۱۴۰۰ بیش از ۱۵میلیارد تومان در حوزه مخابرات وadsl شهرستان هزینه خواهدشد.
فرماندار شهرستان شاهین دژ در این جلسه از تلاش های  نماینده محترم شهرستان های شاهین دژ وتکاب درمجلس شورای اسلامی ، مدیرعامل محترم مخابرات استان ورئیس مخابرات شهرستان شاهین دژ  قدردانی نمود.