گزارش تصویری :از بازدید فرماندار شاهین دژ از نانوایی های شاهین دژ

بازدید سرزده
"دکتر حسین زاده"فرماندار شهرستان شاهین دژ از نانوایی های سطح شهر
فرماندارشاهین دژ: نظارت ها در حوزه آرد ونان باید مستمر و جدی باشد.