فرماندارشهرستان شاهین دژاز کتابخانه عمومی شهر کشاورز بازدید نمودند

بازدید فرماندار شاهین دژ از کتابخانه عمومی کشاورز

بازدید فرماندار شاهین دژ از کتابخانه عمومی کشاورز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ بهمراه بخشدار مرکزی وبخشدار کشاورز از کتابخانه عمومی شهر کشاورزبازدید نمودند.

فرماندار شاهین دژ با تاکید برگسترش کیفی وکمی کتابخانه گفت: باید کتابخانه در راستای ارائه خدمات به جوانان شهر کشاورز خدمات خود را گسترش دهد.