با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد

با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد

با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد
با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی,فرماندار ,معاونین فرماندار ,بخشدار وامام جمعه کشاورز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی,فرماندار ,معاونین فرماندار ,بخشدار وامام جمعه کشاورز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای آلچین وقطور در بخش کشاورز آغاز شد.