فرماندار شهرستان شاهین دژ:

معلمان بعنوان طلائیه داران روشنایی ومعرفت در جامعه هستند

معلمان بعنوان طلائیه داران روشنایی ومعرفت در جامعه هستند
جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار شهرستان در سالن جلسات آموزش وپرورش برگزار شد

جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار شهرستان در سالن جلسات آموزش وپرورش برگزار شد

ایوب آذین پورفرماندار شهرستان شاهین دژ دراین جلسه با اشاره به رسالت آموزش وپرورش گفت: آموزش وپرورش باید محور توسعه وتحول باشد ودرراستای تربیت نیروهای ماهر وخلاق برنامه ریزی نماید.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری در بخش آموزش وپرورش توانسته اند به پیشرفت وترقی دست پیداکنند.به نقش وجایگاه معلمان در عرصه خطیر تعلیم وتربیت اشاره کرد وگفت: معلمان بعنوان طلائیه داران روشنایی ومعرفت در جامعه هستند.

رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان شاهین دژ توسعه فضاهای آموزشی وارتقای کیفی مدارس را از ضروریات عنوان کرد.

دراین جلسه در خصوص بزرگداشت  هفته منابع طبیعی و هفته امور تربیتی  با نظر اعضا برنامه ریزی لازم  انجام شد.