به مناسبت 25 تیرماه:

فرماندار شهرستان شاهین دژدر بهزیستی و تامین اجتماعی حضور یافت

فرماندار شهرستان شاهین دژدر بهزیستی و تامین اجتماعی  حضور یافت
بمناسبت 25تیرماه روز ملی تامین اجتماعی وبهزیستی فرماندار شهرستان شاهین دژدر بهزیستی و تامین اجتماعی شاهین دژ حضور یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ صبح امروز به مناسبت 25 تیرماه روز ملی بهزیستی و تامین اجتماعی با حضور دراداره بهزیستی شهرستان شاهین دژ این روز را به مدیران و کارکنان بهزیستی تبریک گفت.
وی با حضور در بخش های مختلف اداره بهزیستی بصورت چهره به چهره با کلیه کارمندان و مراجعه کنندگان دیدار کردند و از نحوه کارکرد و خدمات رسانی این سازمان بازدید به عمل آوردند.
در ادامه فرماندار شهرستان شاهین دژهمچنین باحضور در اداره تأمین اجتماعی ودیدار با کارکنان اداره  با تبریک این روز از کلیه واحدهای این مجموعه بازدید بعمل آوردند.

در این مراسم مدیران بهزیستی و تامین اجتماعی ضمن قدردانی از حضور فرماندار گزارشی از وضعیت ,مسائل ومشکلات اداری را درجلسه  ارائه نمودند.