با حضور رئیس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور:

بازدید میدانی رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور،نماینده شهرستانهای شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار شاهین دژ از طرح های حوزه راهداری و پل وحدت

بازدید میدانی رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور،نماینده شهرستانهای شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار شاهین دژ از طرح های حوزه راهداری و پل وحدت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:
رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور،نماینده شهرستانهای شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار شاهین دژ ،مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ازچند طرح حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای در جاده های شاهین دژ و پل وحدت شاهین دژبازدید کردند

شایان ذکراست پس از بازدید میدانی جلسه هماهنگی نهایی در فرمانداری تکاب با حضوررئیس راهداری  کشور،نماینده مجلس شورای اسلامی فرمانداران تکاب وشاهین دژ ،مدیرکل راهداری  وحمل ونقل جاده ای استان وجمعی از مسئولان شهرستانی واستانی برگزارشد