فرماندار شاهین دز

از کتابخانه عمومی نون والقلم بازدید کرد

از کتابخانه عمومی نون والقلم بازدید کرد
بازدید فرماندارشهرستان شاهین دژ از کتابخانه نون والقلم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:امیرتیموری فرماندار شهرستان شاهین دژ  از کتابخانه عمومی این شهرستان بازدید کرد.

فرماندار با اشاره به اهمیت مطالعه و کتابخوانی در ارتقای فرهنگ جامعه، از زحمات تمامی همکاران کتابخانه های عمومی شهرستان که با وجود محدودیت ها، فعالیت های ارزشمندی انجام می دهند، تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: با توجه به پیشینه تاریخی این شهرستان، تلاش مضاعفی باید در راستای پررنگ کردن فرهنک مطالعه و کتابخوانی در جهت معرفی مشاهیر و مفاخر تاریخی صورت گیرد.

وی در ادامه به لزوم اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و میز خدمت تاکید کرد و گفت: احترام به حقوق دیگران و رعایت حقوق شهروندی از اقدامات الزام آور دستگاه های اجرایی است.

پری فرجی افشار رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شاهین دژ نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از عملکرد کتابخانه‌های عمومی شهرستان گفت: چهار کتابخانه  در کل شهرستان دایر است.