با حضور مدیرکل امور شهری وشوراهای استانداری وفرماندار:

آیین تودیع ومعارفه شهرداران شاهین دژ ومحمودآباد برگزارشد

آیین تودیع ومعارفه شهرداران شاهین دژ ومحمودآباد برگزارشد
آیین تودیع ومعارفه شهرداران شاهین دژ ومحمودآبادبا حضور مدیرکل امور شهری وشوراهای استانداری و فرماندار برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ : با حضور مدیرکل امورشهری وشوراهای اسلامی استانداری،فرماندار ،امام جمعه ،اعضای شورای تامین و اعضای شورای شهر شاهین دژ ومحمودآباد شهرداران شاهین دژ ومحمودآباد معرفی شد
دراین آیین از خدمات آقایان رسول منفرد ،جعفر شادپور واحمد رستمی قدردانی بعمل آمد وآقایان ابراهیم وحدانی بعنوان  شهردار شاهین دژ و حسن ترانه بعنوان شهردار محمودآباد معرفی شد