گزارش تصویری از راهپیمایی روز قدس شاهین دژ:

راهپیمایی روز قدس در شاهین دژ برگزار شد

راهپیمایی روز قدس در شاهین دژ برگزار شد
راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور امت روزه دار شاهین دژ برگزار شد