با حضور فرماندار:

جلسه هماهنگی وارزیابی چگونگی ذخیره ومصرف قیراعطایی دولت به شهرداریها ودهیاریهادرشاهین دژبرگزارشد

جلسه هماهنگی وارزیابی چگونگی ذخیره ومصرف قیراعطایی دولت به شهرداریها ودهیاریهادرشاهین دژبرگزارشد
🇮🇷جلسه هماهنگی وارزیابی چگونگی ذخیره ومصرف قیراعطایی دولت به شهرداریها ودهیاریهادرشاهین دژبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:جلسه هماهنگی وارزیابی چگونگی ذخیره ومصرف قیرهای اعطایی دولت به نهادهاوادارات درشاهین دژ به ریاست فرمانداربرگزارشد
"دکترحسین زاده"فرماندارشاهین دژدراین جلسه به شکل ومیزان کمکهای اعطایی دولت به شهرداریها ودهیاریهاودیگردستگاههااشاره کردوگفت:متاسفانه درسالهای گذشته نظارتی برنحوه مصرف وذخیره قیرهای اعطای دولت به بخشهای مختلف انجام نشده است.
وی افزود:دراین جلسه شهرداری شاهین دژبعنوان محل اصلی ذخیره قیرهای اعطایی به تمامی دستگاهها تعین می شودوفرمانداری بر فرآیند ذخیره و مصرف قیرنظارت خواهد کرد.
فرماندارشاهین دژباتاکیدبراعمال نظارت دقیق بر نحوه جذب ومصرف قیراعطایی دولت در شهرستان اظهارداشت:باید مشخص شوددر سالهای گذشته چه میزان قیررایگان دولت وارد شهرستان شده وکجا ودرچه طرح وپروژه ای مصرف شده است .
دراین جلسه مقررشد کمیته ای بامسئولیت معاون امورعمرانی فرمانداری وعضویت شهرداریهای شاهین دژ،محمودآبادوکشاورزوبخشداریهای مرکزی وکشاورز برنحوه ذخیره ومصرف قیرنظارت نمایند.