با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی وفرماندار :

مسائل ومشکلات روستاهای قدیم،غیبعلی،ساروجه سفلی وعقربلو دربخش مرکزی بررسی شد

مسائل ومشکلات روستاهای قدیم،غیبعلی،ساروجه سفلی وعقربلو دربخش مرکزی بررسی شد
باحضورنماینده شهرستانهای شاهین دژ وتکاب درمجلس شورای اسلامی،فرماندارشاهین دژمسائل ومشکلات روستاهای قدیم،غیبعلی،ساروجه سفلی وعقربلو دربخش مرکزی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:درادامه برنامه بازدیدمیدانی فرماندارشاهین دژازمناطق روستایی؛مسائل ومشکلات روستاهای قدیم،غیبعلی،ساروجه سفلی وعقربلو دربخش مرکزی باحضورنماینده شهرستانهای شاهین دژوتکاب درمجلس شورای اسلامی،فرماندارشاهین دژ،بخشدارمرکزی،مدیران ادارات،دهیاران واعضای شوراهاومعتمدین محلی واهالی این روستاهادرمسجدبررسی شد.
دراین آیین فرماندارونماینده مردم درمجلس شورای اسلامی پس ازاستماع مشکلات ومطالبات مردم،درهمان جلسه ضمن  بررسی،دستورات لازم درجهت پیگیری واقدام اثرگذارمدیران درحوزه های مطرح شده صادر گردید.
"دکترحسین زاده"فرماندارشاهین دژباتسلیت فرارسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)وقیام15خردادگفت:عمران وآبادانی مناطق روستایی ازاهداف وسیاستهای دولت سیزدهم است که بصورت جدی دنبال می شود.
وی هدف ازبازدیدهای روستایی رااحصا،بررسی ورفع موانع ومشکلات روستاهاعنوان کرد.
شایان ذکر است دراین جلسه مواردمطرح شده صورتجلسه وبرای اجرای آنها زمانبندی تعین شد.