معرفی معاون سیاسی و برنامه ریزی فرمانداری شاهین دژ

معرفی معاون سیاسی و برنامه ریزی فرمانداری شاهین دژ
با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ دو معاون سیاسی ,امنیتی ومعاون برنامه ریزی این فرمانداری معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضورعباسی  فرماندار شهرستان شاهین دژ دو معاون سیاسی ,امنیتی ومعاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شاهین دژ معرفی شد

دراین مراسم آقای حبیب یزدانی بعنوان معاون برنامه ریزی وخانم مریم مسرت بعنوان معاون سیاسی ,امنیتی فرمانداری شهرستان شاهین دژ معرفی شدند.