با حضور فرماندار شاهین دژ:

جلسه "هیات حل اختلاف" شوراهای اسلامی در شاهین دژبرگزار شد

جلسه "هیات حل اختلاف" شوراهای اسلامی  در شاهین دژبرگزار شد
جلسه "هیات حل اختلاف" شوراهای اسلامی در شاهین دژبه ریاست فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: جلسه هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی به ریاست فرماندار برگزار شد

رسیدگی به اختلافات اعضای شوراها و تخلفات آنان در دو حوزه از مهمترین پرونده های هیات حل اختلاف شاهین دژ در دومین جلسه این هیات بود