با پیگیری فرماندار شاهین دژ

عیدی و بخشی از معوقات کارگران وکارکنان شهرداری ها پرداخت شد

عیدی و بخشی از معوقات کارگران وکارکنان شهرداری ها پرداخت شد
با پیگیری فرماندار شاهین دژ عیدی و بخشی از معوقات کارگران وکارکنان شهرداری ها پرداخت شد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: "محمدعلی حسین زاده" فرماندار شهرستان شاهین دژ  با پیگیری وبرگزاری جلسات مختلف با دستگاههای مسئول   دستور پرداخت عیدی وحقوق و بخشی ازمعوقات کارکنان وکارگران شهرداری ها را صادر کرد.
وی با تاکید بر پرداخت کلیه معوقات کارگران زحمتکش شهرداری ها گفت: پرداخت حقوق ومعوقات کارگران و کارکنان شهرداری باید الویت نخست شهرداران شاهین دژ ومحمودآباد وکشاورز باشد.