بازدید از حریم بستر رودخانه زرینه رود

دکتر بابازاده فرماندار شهرستان شاهین دژ، اعضای شورای تامین ،معاون امورعمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری،بخشدارمرکزی ومدیران ادارات منابع طبیعی،منابع آب از حریم بستر رودخانه زرینه رود ،وضعیت اشجار منابع طبیعی درچند نقطه ساحل زرینه رود