فرمانداری شهرستان شاهین دژ

آذربایجان غربی ,شاهین دژ ,خیابان شریعتی ,فرمانداری شهرستان شاهین دژ

تلفن: 46322060-044 

دورنگار: 46322040-044