بازدید فرماندار شاهین دژازبرخی ادارات شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری :امیر تیموری با حضور در برخی ادارات شهرستان از نحوه خدمات رسانی ورعایت پروتکل های بهداشتی بازدید کرد.

شایان ذکر است معاون سیاسی ,امنیتی فرماندار ومسئول حراست فرمانداری شاهین دژ در بازدید از ادارات جهاد کشاورزی ,امور آب ,برق ,تعاون,کار ورفاه اجتماعی  ,منابع طبیعی  همراهی می نمودند.