بازدید فرماندار ومدیرکل میراث فرهنگی استان از آثار تاریخی ,گردشگری وطبیعی شاهین دژ